Salgs- og leveringsbetingelser

Maj 2023

1. Generelle betingelser
Nærværende generelle Salgs- og leveringsbetingelser, er gældende ved alle kunde-/leverandør forhold imellem A/S Aabentoft og køber. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftligt accept fra både A/S Aabentoft og Køber. Betingelserne er gældende for alle af A/S Aabentoft udbudte varer og tjenesteydelser.

2. Priser
Anførte priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og på fakturaer er ekskl. moms, medmindre andet er oplyst. Priserne er de på faktureringsdatoen gældende, undtagen hvor fast tidsbegrænset tilbud er afgivet.

3. Levering
Fragtpriser starter fra 49 kr. og leveres med Post Nord.

Ved tunge/store produkter som f.eks. sanserumsmøbler, vil fragten dog være 499 kr. Dette skyldes at tunge/store pakker ikke kan sendes som almingelige pakker.

Du vil kunne se fragtprisen på vores website såsnart du har tilføjet et produkt til indkøbskurven.

Alle varer leveres ab fabrik.

4. Returnering
Returvarer skal være ledsaget af den oprindelige følgeseddel eller faktura, som refererer til den indgåede aftale. Returvarer skal fremsendes franko. Kreditering vil kun finde sted, såfremt varen er ubeskadiget. Eventuel rengøring eller anden klargøring efter afprøvning vil blive faktureret.

5. Specielt hjemtagne varer (skaffevarer)
Varer, som ikke indgår i A/S Aabentoft s normale sortiment, kan hjemtages specielt ifølge ordre. OBS! Specielt hjemtagne skaffevarer leveres ikke i udvalg og tages ikke retur. Manualer er ikke altid på dansk. Køber kan ikke rette krav om, at disse skal være på dansk.

6. Specialtilpasning
Specialtilpasning af produkter/dele faktureres altid og produktet/delen er kundens ejendom. A/S Aabentoft vil altid på forhånd informere hvis et produkt eller dele af det der ønskes til afprøvning er specialfremstillet. OBS! Specialtilpasninger tages ikke retur.

7. Reklamationer
Ved synlige skader eller mangler skal køberen reklamere over for A/S Aabentoft straks ved modtagelsen.

8. Transportskader
Ved modtagelse af varer synes det modtagne for manko og skader af kunden eller kundens betroede. Ved manko eller skader påtegnes dette fragtbrevet forud for kvitteringen for modtagelse. Manko og skader anmeldes skriftligt til transportøren og A/S Aabentoft.

9. Betaling
Betalingsbetingelserne er kontant netto. Ved overskridelse af betalingsfristen kan der tillægges renter.

10. Ejendomsforbehold
A/S Aabentoft forbeholder sig ejendomsretten af produktet indtil at det er betalt, som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger inden for rammen af den for tiden gældende lovgivning.

11. Reklamationsret/Garanti
Reklamationsret/Garanti ydes efter købelovens regler. Alle reparationer udføres på A/S Aabentofts adresse. Produkter der indsendes til reparation, skal ledsages af en udfyldt Claimrapport, som kan hentes på www.aabentoft.dk/da/claim-rapport/. Det defekte produkt sendes til A/S Aabentoft. Produktet undersøges og testes, for at afgøre om det drejer sig om en reparation der er dækket af garanti/reklamationsretten eller ej. Produktet repareres eller ombyttes og sendes retur til kunden.

Vedr. garanti på genopladelige batterier ydes der 6 måneders garanti. Dette gælder både batterier købt løst og batterier, der medfølger et produkt. Garantien betyder, at hvis kapaciteten reduceres med mere end 50 % af den påskrevne kapacitet, erstattes batteriet. Det forudsætter dog, at batteriet ikke er blevet opbevaret i afladet tilstand.

12. Produktansvar
For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er A/S Aabentoft kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af A/S Aabentoft eller andre som han har ansvaret for. A/S Aabentoft er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at A/S Aabentoft har handlet groft uagtsomt. A/S Aabentoft har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Bliver A/S Aabentoft pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af de leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde A/S Aabentoft skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for A/S Aabentofts ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod A/S Aabentoft i anledning af de leverede varer. A/S Aabentoft kan kræve at gøre sig bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette A/S Aabentoft, såfremt der rejses et produktansvar imod ham.

13. Andet
For alle forhold der ikke er beskrevet i nærværende salgs- og leverings betingelser vil den til enhver tid Købelov gøres gældende. Nærværende salgs- og leverings betingelser erstatter alle ældre, trykte som mundtlige, betingelser givet af A/S Aabentoft.

14. Tvister
Eventuelle tvister afgøres ved Vestre Landsret.